6400 eurot sunniraha, kui sinu ehitis on kasutusloata ekpluatatsioonis

kodus.ee
Kas ehitisregistrist saab karistusregister? | Shutterstock

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevalt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. Selleks kuupäevaks peaksid olema kõik loakohustuslikud ehitised (kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga hooned) kantud ehitisregistrisse, kirjutab Domus Kinnisvara projektijuht Kaili Tamm.


Aga juba täna on kohalikul omavalitsusel seadusest tulenev õigus rakendada sunniraha näiteks juhul, kui ehitisregisti andmete kontrollimise põhjal selgub, et ehitis on kasutusloata kasutusel. Sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule on 6400 eurot ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.


Ehitisregister, miks ja kuidas?
 

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Kogu  teave kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta esitatakse pädevale asutusele eelistatult elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Vaid juhul, kui dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.


Registrisse kandmata ehitis on ebaseaduslik ehitis?
 

Ehitisregistrisse kandmata hooned on tõepoolest sageli ehitatud õigusliku aluseta, st  näiteks ilma  ehitusloata, ehitusdokumentatsioon on puudulik või ehitustegevus ei vasta nõuetele, on ehitatud ilma projektita, projektist erinevalt jne. 

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:

– enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehitis ehk enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitis- sel juhul ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt;

– enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata ehitis ehk pärast 01.01.2003 ning enne 01.07.2015 ehitatud ehitis. Ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib omanik.
 

Allikas: Rohkem infot Domus Kinnisvara