Juba praegu tuleks väikeelamu projekteerimisel lähtuda liginullenergiahoone nõuetest. Numbrid, mida järgida

kodus.ee
Iga hoone puhul tuleb muidugi valida kõige sobivamad välispiirete ja muud lahendused. | Shutterstock

Hoonete energiatõhususe miinimumnõuetest tulenevalt peavad kõik alates 2020. aastast uued ehitatavad hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. Seega, juba praegu plaane ja projekte tehes tuleks lähtuda uutest nõuetest, sest asjaajamine ja ehitusprotsess võtavad ka oma aja.

Kuna inimeste ning ka projekteerijate jaoks on tegemist uue olukorraga, siis on Kredex koostöös TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühmaga välja töötanud liginullenergia eluhoonete tüüplahendused ja näidisprojektid, millele saab eelprojekti koostamisel ja hinna küsimisel toetuda.

Järgenevalt toome näitena  väikeelamu piirdetarindite soojusläbivuse soovituslikud kriteeriumid.
Hoone energiatõhususe nõue kehtib energiatõhusarvule ehk summaarsele kaalutud energiakasutusele. Seetõttu võib valida iga hoone puhul kõige sobivamad välispiirete ja muud lahendused ning otseseid nõudeid välispiirete soojusläbivusele ei ole.
Samas ei ole energiatõhususarvu nõuet võimalik saavutada ilma välispiirete hea soojapidavuseta. Järgnevalt toodud väikeelamu juhendi soovitused lähtuvad majanduslikuks otstarbekusest ehk energiatõhususe saavutamisest võimalikult kulutõhusal viisil.

Liginullenergia väikeelamu piirdetarindite soovituslikud soojusläbivused:
· välissein U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)
· aken Uw = 0,8‐0,9 W/(m²·K)
· katuslagi U = 0,07‐0,10 W/(m²·K)
· põrand pinnasel ja alt tuulutatav U= 0,10‐0,12 W/(m²·K)
· põrand välisõhu kohal U = 0,10 W/(m2 K)
· külmasildade osakaal kogusoojuskaost 10 %
Eeltoodud väärtused on tavaliselt otstarbekad kasutada kui kütte soojusallikas on õhk‐vesi soojuspump, pelleti‐ või gaasikatel. Maasoojuspumba kui kõige efektiivsema soojusallika puhul võib soojusläbivuste väärtusi kasvatada 0,02 ühiku võrra.

Soojusläbivuste valik sõltub ka hoone kompaktsusest, klaaspindade suurusest, seina paksusest ning mitmetest tellija eelistustest. Kui vajatakse paremat soojapidavust näiteks halva kompaktsusega hoone puhul, siis tavaliselt on tehniliselt kõige lihtsam ja soodsam parandada akende soojusläbivust.
Soovitatav suhteliselt kõrge Uw = 0,9 väärtus lähtub praegusest turuolukorrast, kus avatäitjate tootjatel on raskusi pakkumaks kolmekordse klaaspaketiga saavutatavaid paremaid väärtusi 0,8 või 0,7 W/(m2 K), mis eeldavad soojapidavama lengi‐ ja raamiprofiilide kasutamist.
Kuna aken on 6‐7 korda kehvema soojapidavusega kui välissein, siis võib ka neljakordse klaaspaketiga akende kasutamine anda olulise efekti soojuskadude vähendamisel.

Kui plaanis on plussenergihoone
 

Juhul kui eesmärk on ehitada parima võimaliku energiatõhususega maja, ehk plussenergiahoone, on otstarbekas kasutada oluliselt paremat soojustust. Parimate võimalike lahenduste soovituslikud soojusläbivused on:
· välissein U = 0,08 W/(m²·K)
· aken Uw = 0,6 W/(m²·K)
· katuslagi U = 0,06 W/(m²·K)
· põrand U= 0,07 W/(m²·K)
· külmasildade osakaal kogusoojuskaost 10 %

Piirdetarindite valikul tuleb pöörata suurt tähelepanu piirete liitekohtadele ehk sõlmedetailidele, et vältida suuri soojuskadusid läbi külmasildade. Kui seda ei tehta, võib läbi külmasildade minna heale projekteerimistavale vastava arvestusliku 10% asemel lausa pool välispiirete soojuskadudest.

Allikas: Kredex. Lähemalt saab infot siit.

Sarnased artiklid