Mahuti, septik või biopuhasti? Igal asjal oma koht, plussid ja miinused

kodus.ee
Septik on mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. | Shutterstock

Keskmine neljaliikmeline pere tekitab ühes kuus ca 8-12 m3 reovett. Mida teha kohtades, kus puudub ühendus tentraalse kanalisatsiooniga? Õnneks on probleemile erinevaid lahendusi.

Lokaalseks reoveekäitluseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis on tekkiv reovesi kokku koguda kinnisesse kogumismahutisse, mida siis vajaliku sagedusega tühjendatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt.
Kogumismahuteid lubatakse paigaldada ka tiheasustusalas või piirkonnas, kuhu on planeeritud rajada tulevikus ühiskanalisatsioon. Saab kasutada piirkondades, kus on pinnasefiltri ehitamine keelatud (st. nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnad). Mahuti on mõistlik lahendus väga väikese tarbimisega kohtades.
Negatiivsena või välja tuua kõrgeid hoolduskulusid, mis on seotud  mahuti tühjendmisega.

Septik on mugavaim ja odavaim lahendus käidelda maja, sauna või suvila reovett ilma tsentraalse kanalisatsioonita, eraldades reoveest tahkeid osakesi. Septik on mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Septikuid koos pinnasefiltriga on sobilik kasutada piirkondades kus põhjavesi on hästi kaitstud ning põhjavee kõrgeim tase on maapinna suhtes küllalt sügaval. Septik koos pinnasefiltriga on suhteliselt soodne nii soetusmaksumuse, kui ka hoolduskulude osas. Septikust on vaja setet eemaldada 1-2 korda aastas sõltuvalt koormusest. Septiku (mahuti) on vaid eelpuhasti millesse jääb kuni 70% heljumist ning reovee BHT väheneb 10-30%, ülejäänud puhastusprotsess jääb pinnasefiltri hooleks.

Plussideks on madal soetusmaksumus, soodsad hoolduskulud. Septikut ei saa aga kasutada nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades. Ei ole lubatud kasutada tiheasustuses.

Biopuhasti ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt  on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%. Biopuhastil peab olema sertifikaat, millel on näidatud puhastustulemused. Sertifikaat peab olema väljastatud sõltumatu  sellele spetsialiseerunud labori poolt.

Biopuhasti töötab reovee aereerimise põhimõttel. Reovee aereerimine ehk õhuga rikastamine on vajalik selleks, et biopuhastis elutsev bakter oleks elujõuline ja heitvee mudaks lagundamine toimiks efektiivselt.
Teatud piirkondades on see ainuvõimalik lubatud reoveekäitlusviis. Kaasaegseim ja keskkonda säästvaim reoveekäitluse viis. Miinuseks on kõrged hoolduskulud, mis kaasnevad mahuti tühjendmisega.

Allikad: puhastid.ee, mahuti.ee, veegrupp.ee, torujyri.ee

Sarnased artiklid