Tehnovõrkude talumistasud maaomanikule. Kui palju raha ma saan elektriliinide eest?

kodus.ee / Priidu Pärna
Lisaks talumistasule on võimalik omanikul nõuda ka muude põhjendatud lisakulude hüvitamist. | Shutterstock

Paljud maaomanikud on tundud huvi nende maatükil asuvate elektriliinide  ja  gaasitrasside talumise eest saadavate tasude vastu. Uus seadus annab omanikule suuremad õigused nõuda liinide talumise eest tasu. Kuidas seda teha ja mismoodi tasu arvestatakse, seda seletab lähemalt Eesti Omanike Keskliidu esimees  Priidu Pärna.

Kui liinid asuvad võõral maal, siis on omanikul õigus nõuda nende talumise eest tasu liinide omanikettevõttelt. Tehnorajatiste talumistasud tunnistas riigikohus põhiseadusvastasteks kui liiga madalad juba 2012. aastal ning nüüd võeti vastu seadus uute määrade kohta. Uus kord jõustub siiski alles 01.01.2019.

Talumistasu makstakse aastas 7,5 protsenti maa maksustamishinnast. Tasu arvutatakse liini kaitsevööndi ulatuses, mis on üldiselt näha maakatastrist.  Maa- või õhuliinil on see vöönd erinev. Tasu suurus sõltub sellest, milline on kitsenduse mõju omandile.
Põllumaa sisse paigutatud maakaabelliin ei takista maa harimist, küll aga välistab metsa läbiv kõrgepingeliin selle all puude kasvatamise. Seda mõju ulatust arvestab seaduse lisaks olev tabel, milles on ära toodud tehnorajatise ja maatüki sihtotstarbest lähtuvad koefitsiendid, millega talumistasu läbi korrutatakse.

Kui maatulundusmaal (haritav maa, metsamaa) asub elektri- või gaasivõrk, siis ongi talumistasu 7,5% maa maksustamishinnast, kui seda maad ei saa sihtotstarbeliselt kasutada. Kui eelnimetatud tehnorajatis ei takista kuigivõrd maatüki kasutamist või asub maatulundusmaal side- või kaugküttevõrk või ühisveevärk-kanalisatsioon, siis korrutatakse saadud tasu läbi koefitsiendiga 0,5.
Muu sihtotstarbega maade puhul (elamumaa, ärimaa, transpordimaa jne) talumistasu ei maksta, välja arvatud siis, kui tegemist on elektri ja gaasi põhivõrguga. Talumistasu ei maksta selle liini osas, mis tagab avaliku teenuse vaid sama kinnistu omaniku enese huvides.

Lisaks talumistasule on võimalik omanikul nõuda ka muude põhjendatud lisakulude hüvitamist, kui need kulud on suuremad kui kolmandik talumistasust. Kõne alla tulevad kulud seoses kohustusega tagada liinidealuse maatüki heakord (muruniitmine). Alla üheeurost talumistasu välja ei maksta.

Talumistasu maksmiseks tuleb omanikul teha avaldus vastavale võrguettevõtjale. Vastava info ja vormid leiab ettevõtjate kodulehtedelt. Endale tuleb selgeks teha, kelle võrk täpselt teie maal asub. Avaldust ei pea esitama igal aastal uuesti ja edasi kehtivad ka varem esitatud avaldused.

Tuleb rõhutada, et seadusest tulenev talumistasu kehtib juhul, kui pole kokku lepitud teistsuguses tasus. Talumistasu kehtib nende tehnorajatiste suhtes, mis on rajatud enne maa kinnistusraamatusse kandmist.
Kui uuemal ajal on liinid rajatud notariaalse servituudi kokkuleppe alusel, siis võib olla seal viide kas kokkulepitud tasule või seadusjärgsele talumistasule. Servituut võib olla seatud ka tasuta. 

Allikas: Kodu&Aed

 

Sarnased artiklid