Spetsialist annab nõu: kuidas tahvelteler kindlalt kipsseina riputada, et see alla ei kukuks?

Jorma Piisinen
Teleri seinale kinnitamisel tekivad seinaplaadile ja tüüblitele erinevad jõud. | TM Rakennusmaailma

Kipsplaat on oma mainest tunduvalt parem ehitusmaterjal, kui võtta arvesse kinnitusvahendeid, millega saab asju kipsplaatseinale riputada. On vaja vaid teada kinnitatava eseme kaalu, milline on kipsplaadi mark ja seda, millist kinnitusvahendit peab kasutama. Neid eeldusi arvestades on võimalik teler kipsplaadist seinale riputada kolme erinevat tüüpi kinnitusvahendiga.

Vana 47tolline tahvelteler, mis kaalus 21,56 kg, paigaldati kipsplaatseinale ESSVE isepuuriva Driva kipsitüübliga, Duck Foot kipsitüübliga ja SAM ekspandertüübliga. Koormustugevused said normikohased, kui igat ankrutüüpi oli neli. Kipsplaadiks oli selles loos Gyproc GN 13. Kaks esimest tüüblitüüpi on sellised, mida saab seina kinnitada ainuüksi kruvikeerajaga. SAM ekspandertüübli kinnitamiseks läheb vaja trelli, puuri ja eritööriista, millega tüübel kipsplaadisse kinnitada.


Kipsplaaditüübid
 

Kipsplaate on müügil mitmeid tüüpe erinevailt tootjailt. Plaaditüübid on oma kõvaduse ja seetõttu ka kinnitamisvastupidavuse suhtes väga erinevad. Näiteks Gyprocil on mitmeid erinevaid plaaditüüpe kuivade ruumide seinte katmiseks. Enim tuntud on hinnalt odavaim standardkipsplaat GN, suurema tugevusastmega GEK ja uusima tootena Habito, mille koormustaluvus on peaaegu nagu okaspuiduvineeril ja – mis veelgi parem – sellele saab kinnitada tavaliste puidukruvidega.
Suurematel kipsplaaditootjatel  on olemas ka kipsplaadile kinnitamist käsitlev juhis, millest on lugeda, milliseid kinnitustüübleid iga kipsplaaditüübi puhul peaks kasutama ja millised on koormustaluvused.

Kui tahvelteleri seinale kinnitamine päevakohaseks saab, on ruumi seinad juba valmis. Et ehitamine läheb palju maksma, siis paljud valivad seinakatteks aluskarkassile selle kõige odavama materjali, milleks on kõige laialdasemalt kasutatav Gyproci kipsplaaditüüp GN või siis mõne muu kipsplaaditootja odavaim plaaditüüp. Moodulmajatehastes kasutatakse üldiselt suurendatud tugevusega kipsplaati, arvestades just paremat vastupidavust transpordil.

Veendu kinnitusvahendi tugevuses!

Kui seinte vooderduseks raatsitaks kulutada ruutmeetri kohta 1-2 eurot rohkem, oleks moodulmaja kohale toimetamise järel asjade seintele kinnitamine tunduvalt muretum. Maja üldisele hinnale 500 eurost suuremat lisakulu see ei tooks.

Kinnitusvahendite tootjaid on vähemalt tosin korda rohkem kui kipsplaaditootjaid. Seega ei piisa, kui teada vaid, missuguse tugevusega on kipsplaat. Peab teadma sedagi, milline on iga kinnitusvahenditüübi koormustaluvus. Erinevate tootjate sama tüüpi kinnitusvahendid võivad koormustaluvuse poolest üksteisest tunduvalt erineda. Seepärast soovitatakse kasutada selliseid kinnitusvahendeid, mille pakendil on kirjas koormustaluvuse näidud.


Kipsplaadile ja tüüblitele mõjuvad jõud
 

Teleri seinale kinnitamisel tekivad seinaplaadile ja tüüblitele erinevad jõud. Lõikejõud jaguneb ühtlaselt kõigile tüüblitele. Lõikejõu mõju on otse alla ja selle mõjul surub tüübel teleri kaalust tulenevalt plaadis otse alla, tekitades pehmemasse materjali püstsuunalise vao.
Ülemistele tüüblitele mõjub tõmbejõud, mis üritab tüüblit seinast välja tirida. Alumistele tüüblitele ja antud juhul alumiste tüüblite kõrgusel kipsplaadis mõjub tõuke- ja survejõud.
Mida rohkem teleri seinakonsool seda seinast eemale veab, seda suuremad tõmbe- ja survejõud mõjuvad tüüblitele ja kipsplaadile.


Lihtne rusikareegel
 

Rusikareegliks võib pidada, et kui seinakonsooli kinnitusaukude vahemaa on 10 cm ja teleri raskuskese seinast 10 cm eemal, mõjub ülemistele tüüblitele teleri kaalu suurune tõmbejõud.
Kui kinnitusvahendite (kruvide või tüüblite) püstsuunaline kaugus üksteisest kasvab kahekordseks, vähendab see ülemistele tüüblitele mõjuvat tõmbejõudu poole võrra. Ja vastavalt: kui seinakonsool on selline, et teler on seinast poole kaugemal, kahekordistub ülemistele tüüblitele mõjuv tõmbejõud.

Ning "puust ette tehtuna ja punaseks värvituna" – kui seinakonsooli kinnitusaukude vahemaa püstsuunas on sama kui teleri raskuskese seinast, siis ülemistele tüüblitele mõjuv tõmbejõud on võrdne teleri kaaluga. Tõmbejõud jaguneb kõigi ülemiste kinnitusvahendite vahel võrdselt, eeldades et konsool on piisavalt tugev, jaotamaks koormust võrdselt.

Eelpool mainitu põhjal võib eeldada, et tänapäevaseid tõeliselt õhukesi tahveltelereid ei ole raske kipsplaatseinale kinnitada, kuna need on seinast väikesel kaugusel. Tihtipeale on veel nii, et mida raskem on teler, seda laiem on tema seinakonsool. Konsooli laiusest tulenevalt võib juhtuda, et konsooli taha kipsplaadi alla satub üks või kaks karkassiposti ja konsooli saab väga tugevalt puidukruvidega kinnitada ka karkassipostide külge. Metallist aluskarkassi puhul võib kinnituse teha läbi kipsplaadi karkassi külge.


Teler magamistuppa
 

Kui teler paigutatakse magamistoas lae alla, et seda saaks voodis pikali olles vaadata, kallutatakse teleri ülaserv seinast eemale allapoole. Sellisel juhul peab arvesse võtma teleri raskuskeskme kauguse muutumist seinast. Kui teleri ülaserv liigub seinast eemale samavõrd kui alaserv seina poole, siis teleri raskuskeskme kaugus seinast ei muutu, eeldades et teleri kaal jaguneb teleris ühtlaselt püstsuunas. Sellisel juhul ülemistele kinnitustele tõmbekoormust ei lisandu.

Kui seinakonsool liigutab teleri ülaserva seinast eemale ja teleri alaserv jääb seinast samale kaugusele, liigub ka teleri raskuskese seinast eemale ja tõmbekoormus ülemistele kinnitustele suureneb – seda peab arvesse võtma kipsitüüblite arvu ja nende omavahelise vahemaa suhtes.

Tunduvalt suuremat probleemi tekitavad teleskoopkanduriga seinakonsoolid, mille abil saab telerit seinast üsna kaugele liigutada. Selliste konsoolide puhul saab enamasti teleri vaatamise nurka muuta ka külg- ja püstsuunas.

Mainitud seinakonsoole toodeti omal ajal palju toonaste tahveltelerite tarbeks. Neil oli tüüpiliselt ruudukujuline metallist seinale kinnitatav plaat, mille suurus oli 20 x 20 kuni 40 x 40 sentimeetrit, sõltuvalt sellest, milline on teleri kaal. Kui konsooliplaat sattus näiteks karkassipostide vahekohta kipsplaadil ja konsooli kinnituskoht polnud kipsplaadi taga ka vineeri, laudade või plekktahvliga tugevdatud, siis murdus kipsplaat katki ja konsooli metallplaat rebenes tüüblitelt lahti.

Kui tahveltelerit hakatakse seinale kinnitama, tuleb enne selgeks saada teleri kaal kas siis selle kasutusjuhendist või tuleb teler lihtsalt ära kaaluda. Seejärel tuleb selgeks saada, milline on ruumis seinakate.

Kui ei ole projekti, millest saaks teada, mis materjalist seinad on, või kui pole vastavaid inimesi, kellelt selle kohta küsida, aga saab määratleda, et seinad on kipsplaadist, tuleks lähtuda sellest, justkui oleks seinad tehtud kõige nõrgema margiga kipsplaadist.


Vajaduspõhine seinakonsool
 

Konsooli peaks saama seinale kinnitada nii, et oleks võimalik panna piisava hulga kinnitustüübleid ja et selle kinnituskohad oleksid üksteisest piisavalt eemal nii püst- kui ka rõhtsuunas. Mõni  plaaditootja määratleb osade oma plaaditüüpide kinnituskoormuse maksimumi selliselt, et kinnituskohad ei tohi plaadis olla üksteisele lähemal kui 20 cm, et kipsplaadi koormamistaluvus ei halveneks.

Vali teleri kaalule, paigaldusviisile ja seinakonsooli jaoks sobivad kinnitusvahendid ehk kipsitüüblid. Internetis on võimalik võrrelda erinevate tüüblitootjate ja tüüblimallide kandevõimeid. Kui ei ole näidatud kilodes kaalu, millele tüübel vastu peab pidama, tasub otsida sellise tootja tooteid, kes oma toodetele täpsed kandetaluvusandmed on juurde pannud. Mainitud teleri seinale kinnitamisel kasutati ESSVE kinnitusvahendeid, kuna nende veebilehel on selgelt teada antud kinnitusvahendite koormustaluvus.

Erinevate kinnitusvahendite üle otsustades tasub ka seda arvestada, milliseid tööriistu kinnitamisel vaja on. Kui ei ole võtta trelli ja puurisid, aga majapidamises on olemas kruvikeeraja, tasub valida selline tüübel, mida võimalik kipsplaadisse kinnitada tavalise kruvikeerajaga. Ja selliseid tüübleid on saadaval ka piisava koormustaluvusega, ka teleri seinale kinnitamiseks.
Kui teler on tõesti suur ja raske, tuleb tüüblid valida vaid koormustaluvusele vastavalt ning hankida vastavad paigaldustööriistad või siis kohale kutsuda asjatundjast paigaldaja.


Teave koormuste kohta
 

Lähtume sellest, et 10 njuutonile vastab 1 kg koormus. Seinakonsool hoiab 21,56 kg kaaluva teleri seinast 10 cm kaugusel. Konsoolil on kinnitused püstsuunaliselt üksteisest 11 cm kaugusel, mispuhul ülemistele kinnitustele tuleb tõmbekoormuseks 19,4 kg. Gyproc lubab GN kipsplaadile tõmbetugevust 100 N ehk 10 kg tüübli kohta, mis on sama, kui ESSVE lubab Driva tüüblile. Kui konsool ülaservast kahe tüübli peale kinnitada, jaguneb koormus ilusti ära – 9,7 kg tüübli kohta.
Isegi kui kipsplaaditootja antud lõikekoormus on 600 N ehk u 60 kg ja ESSVE annab turvalisuskoefitsendiks 3, siis tüübel annaks järele alles 30 kg tõmbejõu puhul. Lõikejõud tahveltelerite kinnitamisel üldiselt probleemiks ei osutu.

Peab siiski ära märkima, et kuigi ESSVE annab oma kahele muule tüüblitüübile suuremad tõmbejõule vastupidavuse näidud, pole neist kasu, kuna kipsplaadi valmistaja antud näit on ikkagi seesama 10 N ehk u 10 kg tüübli kohta.


Tõmbe- ja lõiketugevused
 

■ DUCK Foot tüübel talub 25 kg tõmbejõudu plaadist väljapoole ja otse alla suunatud 40 kg lõikejõudu.

■ SAM EKSPANDERTÜÜBLI vastavad näidud on tõmbejõule 14–18 kg ja 20–45 kg lõikejõule, olenevalt sellest, millise läbimõõduga SAM ankrut kasutatakse.

■ DRIVA peab vastu 10 kg tõmbe- ja 20 kg lõikejõule. Andmed on arvestatud ühe 13 mm paksuse kipsplaadi suhtes, kuid ei ole määratletud, millise kipsplaadi tüübi suhtes.

Sarnased artiklid